Voorwaarden Affiliate Programma

Algemene Voorwaarden – Affiliate programma CycleMasters®
Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het affiliate programma van CycleMasters®. Bij kennisneming van deze Algemene Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze Algemene Voorwaarden.


DEFINITIES

1. CycleMasters®: CycleMasters BV. De besloten vennootschap gevestigd in Bleiswijk, Jan van der Heydenstraat 26 (2665 JA), BTW nummer NL859913600B01, geregistreerd onder KvK-nummer 74468065
2. Affiliate: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door CycleMasters® als affiliate is geaccepteerd om producten en informatie onder de aandacht te brengen via de affiliate website.
3. Affiliate website: De internetpagina of -pagina’s waarmee de affiliate deelneemt aan het affiliateprogramma van CycleMasters®.


AANMELDING EN ACCEPTATIE

1. Iedereen die over een website op internet beschikt kan zich aanmelden als potentiële affiliate. CycleMasters® bepaalt op basis van selectiecriteria wie tot het affiliate programma zal worden toegelaten.
2. Aanmelding als affiliate houdt in dat deze de Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.


GEBRUIK
1. De affiliate geeft middels een link 50% korting op de eerste maand van het lidmaatschap bij CycleMasters® weg. Op het moment dat de klant zich via deze link registreert en na de gratis proefperiode een lidmaatschap start, start de commissie. Via het programma FirstPromoter kan de affiliate via haar eigen dashboard alle aanmeldingen inzien.
2. Een reeds bestaande klant van CycleMasters® kan middels een affiliate niet opnieuw worden aangemeld.
3. CycleMasters® evalueert de samenwerking met de affiliate regelmatig en zal, waar nodig, de affiliate voorzien van feedback en/of de samenwerking pauzeren/stopzetten.
4. CycleMasters®levert de content en teksten aan die gebruikt kunnen worden voor uitingen van de affiliate. Indien de affiliate zelf geproduceerde content wil gebruiken voor uitingen over en uit naam van CycleMasters® zal dit eerst worden afgestemd.
5. De affiliate zal de door CycleMasters® aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het affiliate programma en hierin zonder overleg geen wijzigingen aanbrengen.
6. Affiliates zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden.
Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
– Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
– Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
– Misleiding van derden


COMMISSIE

1. De affiliate maakt aanspraak op een commissie indien CycleMasters® een verkoop heeft geregistreerd via de unieke affiliate link(s). De commissie is voor een als bedrijf aangesloten affiliate exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van CycleMasters®is bindend voor de affiliate.
3. De betaling van de commissie zal eens per kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de affiliate heeft ingevoerd in FirstPromoter. De affiliate is zelf verantwoordelijk voor tijdige invoering van de juiste betaalgegevens. In geval dat de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan € 25 (vijfentwintig euro) zal in het betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 25 (vijfentwintig euro) of meer bedraagt.
4. Indien een eindklant zijn/haar betaalde bedrag storneert dan heeft de affiliate geen recht op de commissie over de betreffende periode.


BEËINDIGING
1. CycleMasters®is te allen tijde gerechtigd om de affiliate overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is CycleMasters® onder meer gerechtigd om de affiliate overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
– De affiliate in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
– De website van de affiliate naar oordeel van CycleMasters®in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
2. De affiliate is gerechtigd om de affiliate overeenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: [email protected] of schriftelijk door een duidelijke brief naar: CycleMasters BV, Jan van der Heydenstraat 26, 2665 JA Bleiswijk.
3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door CycleMasters® uitbetaald.
4. Vanaf het moment van beëindiging is de affiliate verplicht alle uitingen met betrekking tot CycleMasters® on- en/of offline per direct te verwijderen.


GEHEIMHOUDING
Alle door u aan CycleMasters® verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.


AANSPRAKELIJKHEID
1. CycleMasters® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de affiliate of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
2. CycleMasters® draagt er zorg voor dat het affiliateprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. CycleMasters® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
3. De affiliate is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
4. CycleMasters®is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.


OVERIG
1. De affiliate zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens CycleMasters®
2. De affiliate is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar affiliate overeenkomst over te dragen aan een derde. Een sub-affiliate samenwerking is niet toegestaan zonder akkoord van CycleMasters®
3. Keyword buying op de merknaam CycleMasters®is niet toegestaan.
4. CycleMasters®is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De affiliate zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de affiliate niet acceptabel zijn, is de affiliate gerechtigd de affiliate samenwerking te beëindigen. Indien de affiliate niet tot beëindiging van de affiliate samenwerking overgaat, wordt de affiliate geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
5. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
6. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.