Voorwaarden Partner Programma

Algemene Voorwaarden – Partner CycleMasters®
Onderstaand de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op deelname aan het partner programma van CycleMasters®. Bij kennisneming van deze Algemene Voorwaarden wordt verondersteld dat u op de hoogte bent van de rechten en plichten die genoemd worden in deze Algemene Voorwaarden.

Definities
1. CycleMasters®: CycleMasters BV. De besloten vennootschap gevestigd in Bleiswijk, Jan van der Heydenstraat 26 (2665 JA), BTW nummer NL859913600B01, geregistreerd onder KvK-nummer 74468065
2. Partner: Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en door CycleMasters® als partner is geaccepteerd om producten en informatie onder de aandacht te brengen via de partner website.
3. Partner website: De internetpagina of -pagina’s waarmee de partner deelneemt aan het partnerprogramma van CycleMasters®.
Aanmelding en acceptatie
1. Iedereen die Indoor Cycling fietsen verkoopt kan zich aanmelden als potentiële partner. CycleMasters® bepaalt op basis van selectiecriteria wie tot het partner programma zal worden toegelaten.
2. Aanmelding als partner houdt in dat deze de Algemene Voorwaarden aanvaardt en gerespecteerd worden.

Gebruik
1. De partner geeft middels een unieke code en/of link 100% korting op de eerste maand van het lidmaatschap bij CycleMasters® weg. Op het moment dat de klant zich met deze code/via de link registreert en (na de gratis eerste maand) een lidmaatschap start, start de commissie. Via het programma FirstPromoter kan de partner via haar eigen dashboard alle kliks en aanmeldingen inzien.
2. Een reeds bestaande klant van CycleMasters® kan middels een partner niet opnieuw worden aangemeld.
3. CycleMasters® evalueert de samenwerking met de partner regelmatig en zal, waar nodig, de partner voorzien van feedback en/of de samenwerking pauzeren/stopzetten.
4. CycleMasters® levert de content en teksten aan die gebruikt kunnen worden voor uitingen van de partner. Indien de partner zelf geproduceerde content wil gebruiken voor uitingen over en uit naam van CycleMasters® zal dit eerst worden afgestemd.
5. De partner zal de door CycleMasters® aangeboden content slechts gebruiken ten behoeve van het partnerprogramma en hierin zonder overleg geen wijzigingen aanbrengen.
6. Partners zijn niet toegestaan het aangeleverde materiaal te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, of deze Algemene Voorwaarden.

Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen:
– Spam versturen: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail en/of het ongevraagd in grote aantallen plaatsen van berichten op forums, in nieuwsgroepen of op weblogs
– Het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden
– Misleiding van derden

Commissie
1. De partner maakt aanspraak op een commissie indien CycleMasters® een verkoop heeft geregistreerd via de unieke partner link(s)/code. De commissie is voor een als bedrijf aangesloten partner exclusief BTW. Indien dit het geval is, en voor zover volgens het Nederlands recht van toepassing, zal over de commissie BTW worden berekend.
2. De registratie van verkopen zoals die wordt weergegeven op de website van CycleMasters®is bindend voor de partner.
3. De betaling van de commissie zal eens per kwartaal plaatsvinden op het rekeningnummer dat de partner heeft ingevoerd in FirstPromoter. De partner is zelf verantwoordelijk voor tijdige invoering van de juiste betaalgegevens. In geval dat de commissie over een kwartaal minder bedraagt dan € 25,- (vijfentwintig euro) zal in het betreffende kwartaal geen betaling plaatsvinden en zal de commissie worden opgespaard. Betaling daarvan zal plaatsvinden in de maand waarin het totaalbedrag € 25,- (vijfentwintig euro) of meer bedraagt.
4. Indien een eindklant zijn/haar betaalde bedrag storneert dan heeft de partner geen recht op de commissie over de betreffende periode.

Beëindiging
1. CycleMasters® is te allen tijde gerechtigd om de partner overeenkomst te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) weken. Onverminderd haar overige rechten is CycleMasters® onder meer gerechtigd om de partner overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen in geval:
– De partner in strijd met de Algemene Voorwaarden handelt;
– De website van de partner naar oordeel van CycleMasters® in strijd zou kunnen komen met de openbare orde of goede zeden dan wel op één of andere wijze aanstootgevend of gewelddadig zou kunnen zijn;
2. De partner is gerechtigd om de partner overeenkomst te allen tijde, en zonder opzegtermijn te beëindigen. Afmelden kan door een e-mail te verzenden naar: [email protected] of schriftelijk door een duidelijke brief naar: CycleMasters BV, Jan van der Heydenstraat 26, 2665 JA Bleiswijk.
3. Bij opzegging worden eventuele openstaande commissiebedragen worden door CycleMasters® uitbetaald.
4. Vanaf het moment van beëindiging is de partner verplicht alle uitingen met betrekking tot CycleMasters® on- en/of offline per direct te verwijderen.

Geheimhouding
Alle door u aan CycleMasters® verstrekte informatie zal strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Aansprakelijkheid
1. CycleMasters® aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade of verlies die door de partner of derde partij wordt geleden ten gevolge van het gebruik van de aangeboden diensten;
2. CycleMasters® draagt er zorg voor dat het partnerprogramma 24 uur per dag bereikbaar is, afgezien van periodiek onderhoud, technische storingen en overmacht. CycleMasters® kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele omzetderving of andere kosten die hieruit voortvloeien;
3. De partner is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud van de accountgegevens.
4. CycleMasters® is niet aansprakelijk voor vertragingen en/of fouten in de uitbetaling wegens onjuiste of onvolledig verstrekte informatie.

Overig
1. De partner zal geen toezeggingen doen en/of verplichtingen aangaan voor of namens CycleMasters®
2. De partner is niet gerechtigd om (een deel van) zijn/haar partner overeenkomst over te dragen aan een derde. Een sub-affiliate samenwerking is niet toegestaan zonder akkoord van CycleMasters®
3. Keyword buying op de merknaam CycleMasters®is niet toegestaan.
4. CycleMasters® is te allen tijde gerechtigd om de Algemene Voorwaarden te veranderen. De partner zal hiervan digitaal op de hoogte worden gebracht. Wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden voor de partner niet acceptabel zijn, is de partner gerechtigd de partner samenwerking te beëindigen. Indien de partner niet tot beëindiging van de partner samenwerking overgaat, wordt de partner geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard.
5. Indien enige bepaling van deze overeenkomst in strijd mocht zijn met toepasselijk recht, zal deze bepaling zodanig worden gewijzigd dat zij in overeenstemming met het toepasselijk recht zal zijn met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.
6. De Algemene Voorwaarden worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en geschillen zullen worden voorgelegd aan de Nederlandse rechter.